OTÁZKY A ODPOVEDE

.
Čo v prípade ak občan zaplatí v kiosku nesprávny poplatok (iný ako v skutočnosti mal) ?

Vydané potvrdenie o úhrade opatrené ochranným QR kódom (E-KOLOK) bude možné vymeniť prostredníctvom kiosku za E-KOLOK rovnakej,
vyššej alebo nižšej hodnoty (s potvrdením pre vyplatenie výdavku vydaného Kioskom – „Dobropis na nevydaný výdavok“) prípadne na ktorejkoľvek
pobočke Slovenskej pošty, a. s., za hotovosť.

Ako dlho je platné potvrdenie o zaplatení poplatku v kiosku ?
E-KOLOK je možné použiť do 30 dní od úhrady poplatku.

Čo ak občan z akýchkoľvek dôvodov nepoužil E-KOLOK do 30 dní od jeho vydania?
V takom prípade bude možné nepoužitý E-KOLOK vrátiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a. s., v období do 3 rokov od jeho zakúpenia.

Aké doklady vydá po zaplatení poplatku kiosk občanovi ? Kiosk vytlačí dva doklady:
1) Potvrdenie o úhrade správneho poplatku s označením „Priložte k žiadosti“ a
2) Doklad o platbe v hotovosti/platobnou kartou s označením „Uchovajte ako účtovný doklad“.

Aká je maximálna suma výdavku z kiosku?
Výška výdavku je limitovaná finančnými prostriedkami, ktoré má v danom čase konkrétny kiosk k dispozícii, maximálne však do výšky 99,50 EUR.

Čo je to vrátenie výdavku?
Výdavok sa vracia v prípade, ak z technických príčin kiosk nevydal občanovi dostatočnú výšku hotovosti. Kiosk vydá občanovi: Potvrdenie pre
vyplatenie výdavku s označením „Odovzdajte na pobočke Slovenskej pošty, a.s.“. Po spracovaní bude občanovi výdavok zaslaný na účet,
ktorý uviedol pri podaní žiadosti.

Do akého dátumu je možné nepoužité papierové kolkové známky vrátiť?
Nepoužité kolkové známky bude možné vrátiť do 6 mesiacov od ukončenia ich predaja na pobočkách Slovenskej pošty, a.s..

Čo s papierovými kolkami po 1. decembri 2014?
Papierové kolky môžete použiť na úradoch do 31. decembra 2014. Papierové kolky, ktoré Vám aj po 31. decembri 2014 ostanú nepoužité, bude možné
vrátiť prostredníctvom pracovísk Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti. Lehota možného vrátenia nepoužitých papierových kolkových
známok je do konca novembra 2015.