E-KOLKY A ŠTÁT

.
Správne a súdne poplatky vyberajú orgány verejnej správy a tieto sú príjmom štátneho rozpočtu. Poplatky vybrané obcami a VÚC
nie sú príjmom štátneho rozpočtu a navyše sa nevyberajú formou kolkovej známky. Z uvedeného dôvodu nevzniká akútna potreba
nového riešenia pre samosprávne orgány.

Hlavnou charakteristikou súčasného stavu je jeho decentralizácia a s tým spojené dopady pre štát. To znamená, že  štát nemá
možnosť vedieť, v akom rozsahu a ktoré služby občanom poskytuje, v akej výške a v akých hodnotách.

Z charakteristiky súčasného stavu vyplýva, že je potrebné zaviesť do praxe nový systém platenia a evidencie správnych a súdnych
poplatkov, ktorý bude spĺňať nasledovné požiadavky:

  • Zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a  bezpečnosti.
  • Zvýšenie dostupnosti a komfortu pre občana.
  • Zvýšenie ekonomickej efektívnosti.
  • Príprava na zapojenie do systému e-Government.

Platobný systém E-KOLOK nebude nahrádzať len existujúce kolkové známky, ale stane sa centrálnym a transparentným spôsobom
platby za služby štátnej správy, ktorý zahŕňa aj existujúce platobné kanály (platba v hotovosti, bankový prevod).
Centralizácia platobných kanálov, evidencie a zúčtovania sprehľadní a urýchli peňažné toky a poskytne MF SR kvalitné informácie
o platbách správnych a súdnych poplatkov a poskytnutých službách. Zároveň zvýši bezpečnosť systému.
Je navrhnutý tak, aby bolo možné jeho využitie aj orgánmi územnej samosprávy.