E-KOLKY A OBČANIA

.
Riešenie systému elektronických kolkov je multikanálové a umožní občanovi zakúpiť elektronický kolok v hotovosti, platobnou kartou,
poštovou poukážkou. Bude zachovaný aj platobný kanál bankový prevod, avšak len pre neanonymné platby (teda také, kde je občan
identifikovaný s platbou a službou, najmä pri platení súdnych poplatkov). Hlavné výhody z pohľadu občanov a podnikateľov:

  • Šetrenie času – možnosť realizácie platby priamo na mieste každého zapojeného úradu čím odpadá nutnosť zakúpiť papierové

    kolkové známky na pobočkách Slovenskej pošty

  • Viaceré možnosti platieb – v hotovosti (maximálne do výšky 300 EUR) bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou (neobmedzene)

Systém je postavený na filozofii kreditného platobného vzťahu a vychádza z podstaty kolkovej známky, kedy dochádza k oddeleniu platby
za poskytnutie služby verejnej správy od spotreby tejto služby. Občan najskôr zakúpi elektronický kolok, ktorý je vedený v centrálnej
databáze ako aktívny (zaplatený) od momentu nákupu, až do momentu jeho spotreby, kedy je v centrálnom systéme zmenený jeho stav
na uzatvorený (spotrebovaný). Každý elektronický kolok  je možné použiť iba raz a zložitosť identifikátora minimalizuje možnosti jeho
zneužitia alebo falšovania. V praxi bude ID elektronického kolku predstavovať minimálne 13 miestny kód pozostávajúci z alfanumerických
znakov, pričom pre potreby strojového spracovania a skenovania bude reprezentovaný QR kódom.

Schéma fungovania platobného systému pri nákupe elektronických kolkov prostredníctvom Kiosku

kios1