SPRÁVNE A SÚDNE POPLATKY

.
Správne a súdne poplatky vyberajú orgány verejnej správy za služby a úkony poskytované verejnosti.

Ich výška je stanovená:

  • v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch
  • v sadzobníku súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch

Poplatky sú v súčasnosti vyberané nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti
  • prevodom z bankového účtu
  • zaplatením formou poštového poukazu
  • formou kolkovej známky
  • od apríla 2014 aj formou elektronických kolkov (na vybraných pracoviskách)

Úhrada poplatku formou kolkovej známky je najčastejší a najpoužívanejší spôsob platenia poplatkov.

Príjmy zo správnych a súdnych poplatkov tvoria najvýznamnejšiu časť nedaňových príjmov štátneho rozpočtu. V roku 2013 predstavoval
výnos zo správnych a súdnych poplatkov spolu 163,5 mil. EUR, z toho 83,5 mil. EUR sa vybralo prostredníctvom kolkových známok.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa papierovými kolkovými známkami hradia len správne a súdne poplatky za služby poskytované štátnymi
orgánmi a súčasne poplatky vyberané štátnymi orgánmi sú príjmom štátneho rozpočtu. Systém elektronických kolkov primárne nahrádza
tradičný spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov voči orgánom štátnej správy. Nový systém je navrhnutý tak, aby v budúcnosti bolo
možné jeho využitie aj orgánmi územnej samosprávy.